Giới thiệu về Hiệp hội

Giới thiệu về phương pháp kế toán ghi sổ kép

Chế độ đại lý thuế bắt đầu ở Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Để hình thành được chế độ này tại Việt Nam, việc phổ cập phương pháp kế toán ghi sổ kép là rất cần thiết.
Nếu nói về hiện trạng kế toán ở Việt Nam thì các công ty Việt Nam chỉ dừng ở việc ghi sổ, gọi là Hóa đơn bán hàng. Như thế, tức là chưa thực hiện các thủ tục để nắm được việc nhập hàng bằng sổ nhập hàng, chưa quản lý được hàng tồn bằng sổ doanh số hàng tồn kho. Tại Việt Nam, tư tưởng về kế toán kép ví dụ như nhập bao nhiêu hàng, bán bao nhiêu hàng, tốn bao nhiêu kinh phí, kết quả là thu lợi bao nhiêu...vẫn chưa ăn sâu vào cách suy nghĩ của các chủ cửa hàng.

Ở đây, chúng ta hãy cũng thử xem đặc trưng của phương pháp kế toán ghi sổ kép là gì. Hãy thử lấy 1 ví dụ về giao dịch bán hàng và nhận tiền về. Giao dịch này được coi như là có 2 mặt, nguyên nhân và kết quả. Hai mặt đó là: do bán hàng (nguyên nhân), làm gia tăng số tiền mặt nhận được (kết quả). Ngoài ra, dù thực hiện các giao dịch khác ngoài giao dịch bán hàng lấy tiền mặt, người ta cũng cho rằng các giao dịch khác đó cũng bao gồm 2 mặt nguyên nhân và kết quả.

Phương pháp kế toán ghi sổ kép cũng có 2 mặt trong giao dịch, nó là 1 hệ thống ghi sổ để cùng lúc nắm được nguyên nhân và kết quả. Bằng cách phân tích từng mặt trong giao dịch đó, phương pháp này sẽ thực hiện đồng thời cả việc tính toán tài sản và tính toán lỗ lãi. Trong giao dịch bán hàng lấy tiền mặt, với phương pháp này, cũng sẽ ghi lại được đồng thời cả việc phát sinh lãi khi bán hàng và giao dịch làm gia tăng tài sản khi nhận tiền hàng.

Phương pháp kế toán ghi sổ kép sẽ phân loại giao dịch trên sổ sách theo từng loại: tài sản, nợ, tiền vốn, lãi, chi phí, sau đó sẽ sắp xếp giao dịch theo phương pháp phân loại. Bằng phương pháp phân loại đó, một giao dịch sẽ được chia ra thành 2 mặt: nguyên nhân và kết quả. Phân loại có thể kiểm chứng được tính chính xác của ghi chép do cùng một số tiền được ghi vào đồng thời cả 2 mặt đó. Nếu thống kê giao dịch trong một thời gian nhất định, ta có thể thống kê tính toán đồng thời cả tài sản và lỗ lãi. Nếu thống kê tính toán tài sản, ta sẽ lập ra bảng cân đối kế toán, nếu thống kê tính toán lỗ lãi, ta sẽ lập ra Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Phương pháp kế toán ghi sổ kép cung cấp những tài liệu cơ bản để lập ra Bản cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nó cũng là phương pháp để người kinh doanh công bố cho các bên có liên quan xem lợi nhuận thu được là bao nhiêu và có bao nhiêu tài sản.

Xem giáo trình
※Thuật ngữ chuyên môn kế toán (PDF)